Stadgar

Stockholms-Gillets stadgar fr.o.m. 2011-10-27

§ 1 Gillets ändamål

 • Att bevara och höja medlemmarnas intresse för sin stad genom upplysning och i sällskapliga former ordnade medlemsmöten
 • Att verka för Stockholms försköning och ökad kunskap om dess historia och utveckling genom att dela ut stipendier och andra bidrag
 • Att hålla liv i stadens traditioner och skapa ekonomiska förutsättningar för Gillets verksamhet genom att årligen ordna en julmarknad på Stortorget
 • Att att söka påverka den kulturella och miljömässiga utvecklingen i Stockholm genom att partipolitiskt obundet delta i samhällsdebatten

§ 2 Gillets Råd

 1. Gillets angelägenheter sköts av ett Råd, som består av en Ålderman och minst sju och högst elva bisittare
 2. Åldermannen och bisittarna utses av årsmötet efter förslag av Valberedningen. Åldermannen väljs för ett år i taget. Bisittarna väljs för en tid av tre år
 3. Rådet utser inom sig Vice Ålderman, Skrivare, Skattmästare, Munskänk och andra erforderliga ämbetsmän
 4. Rådet sammanträder på kallelse av Åldermannen, när denne finner behövligt eller när minst tre av Rådets ledamöter begär detta, dock minst tre gånger per år. Vid förfall för Åldermannen ersätts denne av Vice Åldermannen, vid förfall för denne av Skrivaren. Dessa tre utgör Rådets Presidium.
 5. Rådet är beslutsmässigt, när Åldermannen eller dennes ersättare jämte ytterligare minst fem ledamöter är närvarande. Vid beslut i Rådet gäller enkel röstövervikt; vid lika röstetal gäller den mening som biträds av Åldermannen
 6. Rådet organiserar självt sitt arbete. Presidiet utgör beredningsutskott inom Rådet
 7. Under Rådet svarar ett kansli med en anställd intendent för Gillets löpande verksamhet
 8. Rådet får vid behov adjungera lämpliga personer till sin verksamhet

§ 3 Gillets räkenskaper

 1. För granskning av Gillets verksamhet och dess räkenskaper utser årsmötet en kvalificerad revisor och en ersättare för denne. Revisorn skall vara auktoriserad eller godkänd revisor
 2. Gillets räkenskaper skall vara klara att granskas före mars månads utgång året efter räkenskapsåret

§ 4 Medlemskap

 1. Till medlem i Gillet kan antas myndig och välfrejdad man eller kvinna, som är född eller uppvuxen i Stockholms Län
 2. Gillet kan till medlem dessutom anta annan person, som genom sin verksamhet visat sig särskilt lämpad för medlemskap
 3. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen på av Rådet fastställd blankett. Två medlemmar i Gillet skall bekräfta uppgifterna i ansökan och styrka den sökandes lämplighet
 4. Rådet beviljar eller avslår ansökan om medlemskap
 5. Ny medlem skall kallas till nästkommande gille för att där motta Gillebrev och presenteras för övriga gillemedlemmar

§ 5 Inträdesavgift och årsavgift

 1. Inträdesavgift och årsavgift för nästkommande år skall fastställas av årsmötet
 2. Den som betalar ett belopp som motsvarar femton gånger den fastställda årsavgiften är som ständig medlem för all framtid befriad från årlig medlemsavgift
 3. Medlem som, trots påminnelse, underlåter att i tid betala årsavgift kan av Rådet uteslutas ur Gillet

§ 6 Hedersmedlem

 1. Till hedersmedlem kan av Gillet, på Rådets förslag, kallas person som gjort sig synnerligen förtjänt av detta genom sin verksamhet inom Gillet eller genom att på annat sätt ha verkat för Gillets ändamål
 2. Hedersmedlem är befriad från avgifter till Gillet

§ 7 Gillets sammanträden

 1. Gillets ordinarie sammanträden är Höstgillet, Midvintergillet och Vårgillet. Vid Vårgillet, som skall äga rum före juni månads utgång, skall årsmöte hållas
 2. Vid gillen anmäler Rådet ärenden, som bör underställas Gillets prövning
 3. Vid gillen har varje medlem rätt att väcka frågor. En fråga, som medlem önskar framställa inför Gillet, bör skriftligen vara Rådet tillhanda minst en månad före nästkommande gille
 4. En fråga, som väcks först vid ett gille, får Åldermannen eller den som sitter i dennes ställe bordlägga, om denne finner att frågan först bör beredas inom Rådet

§ 8 Stipendier

 1. Gillet delar ut stipendier i syfte att främja, stödja eller belöna vetenskaplig forskning med anknytning till Stockholms bebyggelse och kulturella utveckling
 2. Rådet beslutar årligen hur stort penningbelopp som ska avsättas för detta ändamål och därmed förenade kostnader. Summan disponeras av en särskild nämnd – stipendienämnden – som självständigt utser stipendiater
 3. Ledamöterna i stipendienämnden, som ska bestå av en ordförande, minst tre ledamöter och två suppleanter, utses för ett år i taget av Rådet. Gillets intendent fungerar som nämndens sekreterare. Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig när minst tre ledamöter/suppleanter är närvarande. Protokoll ska föras vid sammanträdena
 4. Nämnden ska senast den 1 mars varje år för Rådet redovisa hur det under föregående år anvisade beloppet har disponerats

§ 9 Årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet
 • Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst samt fastställelse av dagordning
 • Föredragning av verksamhetsberättelsen och balans- och resultaträkningen för föregående verksamhetsår samt revisionsberättelsen
 • Fastställelse av balans- och resultaträkningen samt fråga om ansvarsfrihet för Rådet
 • Val av Ålderman och bisittare i Rådet
 • Val av revisor jämte ersättare för denne
 • Val av tre ledamöter till Gillets valberedning
 • Fastställelse av inträdes- och årsavgift
 • Kallelse till årsmöte skall sändas till medlemmarna senast två veckor före mötet genom brev eller på annat sätt
 • Extra årsmöte skall hållas, om Rådet anser att det behövs eller om minst 20 medlemmar hos Rådet skriftligen begär detta. Vid extra årsmöte får behandlas endast de ärenden, som varit anledningen till att årsmötet sammankallats. Dessa ärenden skall anges i kallelsen
 • Av medlemmar begärt extra årsmöte skall hållas inom tre månader efter det att begäran kommit Rådet till handa
 • Gillets valberedning, som består av tre av årsmötet utsedda medlemmar, varav en är sammankallande, har till uppgift att, efter samråd med Rådets Presidium, till årsmötet lämna förslag på Ålderman och bisittare samt revisor och ersättare för denne under den kommande valperioden

§ 10 Omröstning

 1. Vid omröstning gäller enkel röstövervikt, utom när annat har föreskrivits i stadgarna. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av Åldermannen eller av den som sitter i dennes ställe. Vid val skiljer dock lotten
 2. Val skall ske vid sluten omröstning, om någon medlem det begär

§ 11 Stadgeändring

 1. Förslag till ändring i eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till Rådet, som behandlar ärendet och lägger fram förslaget tillsammans med Rådets utlåtande inför kommande årsmöte
 2. För att en stadgeändring skall träda i kraft krävs likalydande beslut på två efter varandra kommande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie, och att två tredjedelar av de vid respektive årsmöte närvarande medlemmarna biträder förslaget. I kallelserna till årsmötena skall anges att fråga om stadgeändring kommer att behandlas

§ 12 Gillets upplösning

 1. För att Gillet skall upplösas krävs två likalydande beslut fattade på två efter varandra kommande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie, samt att två tredjedelar av de vid respektive årsmöte närvarande medlemmarna biträder förslaget. I kallelserna till årsmötena skall anges att fråga om Gillets upplösning kommer att behandlas
 2. Samtidigt som frågan om Gillets upplösning slutligt prövas skall bestämmas vad som skall ske med Gillets tillgångar. Dessa skall tillfalla en eller flera institutioner, vars ändamål och verksamhet så långt möjligt överensstämmer med Gillets

§ 13 Ikraftträdande

 • Dessa stadgar, som bygger på de stadgar som antogs vid Höstgillet den 21 oktober 1918 med ändringar den 1 juli 2007 samt den 24 maj 2022 träder i kraft 2022-05-24 efter beslut vid ordinarie årsmöten 2021-08-24 och 2022-05-24.